THE INITIATES PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TIP nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu THE INITIATES PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại THE INITIATES PLC 841.47 M NGN, và năm trước đó — 700.80 M NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia