THE INITIATES PLCTHE INITIATES PLCTHE INITIATES PLC

THE INITIATES PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TIP nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính THE INITIATES PLC.

Tỷ lệ giá trên doanh số của TIP là 0.92. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 4.34. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 50.00 người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: NGN
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ