UNITYKAPITAL ASSURANCE PLCUNITYKAPITAL ASSURANCE PLCUNITYKAPITAL ASSURANCE PLC

UNITYKAPITAL ASSURANCE PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VERITASKAP nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính UNITYKAPITAL ASSURANCE PLC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của VERITASKAP trong quý trước là2.35 B NGN, và cao hơn 39.64% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 813.20 M NGN.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: NGN
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY