Buenaventura Mining Company Inc
BVN NYSE

BVN
Buenaventura Mining Company Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BVN financial statements

Tóm tắt tài chính của Buenaventura Mining Company Inc với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BVN là 1.945B. Ngày thu nhập tiếp theo Buenaventura Mining Company Inc là 29 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền