Caterpillar, Inc

CATNYSE
CAT
Caterpillar, IncNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CAT nguyên tắc cơ bản

Caterpillar, Inc tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CAT được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.20 USD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.89%