Comp En De Mn Cemig

CIG NYSE
CIG
Comp En De Mn Cemig NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính CIG

Tóm tắt tài chính của Comp En De Mn Cemig với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CIG là 5.513B USD. EPS TTM của công ty là 0.24 USD, tỷ suất cổ tức là 8.22% và P/E là 5.63. Ngày thu nhập tiếp theo của Comp En De Mn Cemig là 12 Tháng 8, ước tính là 0.07 USD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu