Chevron CorporationChevron CorporationChevron Corporation

Chevron Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CVX nguyên tắc cơ bản

Chevron Corporation tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CVX được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.63 USD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.85%