Franklin Covey Company

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FC nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu Franklin Covey Company

Lợi nhuận của FC trong quý trước là 0.12 USD trong khi ước tính là 0.13 USD, chiếm -7.69 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 61.76M USD mặc dù con số ước tính là 62.35M USD. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 0.17 USD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 69.62M USD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của FC.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên