Kellogg Company

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

K nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu Kellogg Company

Lợi nhuận của K trong quý trước là 1.10 USD trong khi ước tính là 1.00 USD, chiếm 10.41 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 4.05B USD mặc dù con số ước tính là 3.96B USD. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 1.11 USD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 4.05B USD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của K.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên