Occidental Petroleum Corporation

OXYNYSE
OXY
Occidental Petroleum CorporationNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

OXY nguyên tắc cơ bản

Occidental Petroleum Corporation tổng quan về cổ tức

Cổ tức của OXY được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.13 USD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.81%