Occidental Petroleum Corporation

OXYNYSE
OXY
Occidental Petroleum CorporationNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

OXY nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu Occidental Petroleum Corporation

Lợi nhuận của OXY trong quý trước là 2.44 USD trong khi ước tính là 2.48 USD, chiếm -1.42 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 9.39B USD mặc dù con số ước tính là 9.26B USD. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 2.19 USD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 8.89B USD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của OXY.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên