DBA Sempra

SRE NYSE
SRE
DBA Sempra NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SRE nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu DBA Sempra

Lợi nhuận của SRE trong quý trước là 1.98 USD trong khi ước tính là 1.78 USD, chiếm 11.50 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 3.55B USD mặc dù con số ước tính là 3.00B USD. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 2.01 USD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 3.34B USD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của SRE.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên