State Street CorporationState Street CorporationState Street Corporation

State Street Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

STT nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính State Street Corporation, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của STT trong quý trước là5.10 B USD, và cao hơn 2.84% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 463.00 M USD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM