Sun Communities, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SUI nguyên tắc cơ bản

Sun Communities, Inc. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SUI được trả hàng quý. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.93 USD, hãy mua trước 28 Tháng 12 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.79%