Travel Leisure Co.Travel Leisure Co.Travel Leisure Co.

Travel Leisure Co.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TNL nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính Travel Leisure Co., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của TNL trong quý trước là 935.00 M USD, và thấp hơn 5.17% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 129.00 M USD.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY