Verizon Communications Inc VZ

VZ NYSE
VZ
Verizon Communications Inc NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

VZ Biểu đồ Chứng khoán

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Truyền thông
Công nghiệp: Viễn thông
Verizon Communications Inc. là một công ty trong lĩnh vực đầu tư. Công ty, thông qua các công ty con, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ truyền thông, thông tin và các sản phẩm và dịch vụ giải trí cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ. Các phân khúc của công ty bao gồm Không dây và Có dây. Phân khúc Không dây cấp các sản phẩm và dịch vụ truyền thông, bao gồm dịch vụ thoại và dữ liệu không dây và bán thiết bị cho khách hàng tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ trên khắp Hoa Kỳ. Phân khúc Có dây cung cấp các sản phẩm và dịch vụ truyền thông thoại, dữ liệu và video, như video băng thông rộng, trung tâm dữ liệu và dịch vụ đám mây, dịch vụ mạng được bảo mật và quản lý và dịch vụ thoại đường dài và địa phương. Công ty đã kết hợp cơ sở điều hành Yahoo! Inc. với AOL Inc. hiện có của công ty để tạo ra một công ty con mới, Oath Inc., sở hữu các sản phẩm đa dạng gồm hơn 50 thương hiệu truyền thông và công nghệ. Danh mục đầu tư Oath bao gồm HuffPost, Yahoo Sports, AOL.com, MAKERS, Tumblr, Yahoo Finance và Yahoo Mail.