BRISCOE GROUP NPV

BGP NZX
BGP
BRISCOE GROUP NPV NZX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính BGP

Tóm tắt tài chính của BRISCOE GROUP NPV với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BGP là 1.458B NZD. EPS TTM của công ty là 0.42 NZD, tỷ suất cổ tức là 3.82% và P/E là 15.75.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền