BACTIQUANT A/S

BACTIQ OMXCOP
BACTIQ
BACTIQUANT A/S OMXCOP
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BACTIQ financial statements

Tóm tắt tài chính của BACTIQUANT A/S với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BACTIQ là 233.365M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền