LAN OG SPAR BANK A/S
LASP OMXCOP

LASP
LAN OG SPAR BANK A/S OMXCOP
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của LAN OG SPAR BANK A/S với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của LASP là 2.073B. EPS TTM của công ty là 46.83, lợi tức cổ tức là 1.33%, và P/E là 12.81.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền