NORDFYNS BANK A/SNORDFYNS BANK A/SNORDFYNS BANK A/S

NORDFYNS BANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NRDF nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính NORDFYNS BANK A/S, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của NRDF trong quý trước là 91.11 M DKK, và thấp hơn 10.63% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 28.95 M DKK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM