SKAKO A/SSKAKO A/SSKAKO A/S

SKAKO A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SKAKO nguyên tắc cơ bản

SKAKO A/S tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SKAKO được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 5.00 DKK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.04%