TIVOLI A/STIVOLI A/STIVOLI A/S

TIVOLI A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TIV nguyên tắc cơ bản

TIVOLI A/S tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TIV được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3.77 DKK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.38%