OLVI PLC A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OLVAS nguyên tắc cơ bản

OLVI PLC A tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.60 EUR, hãy mua trước 27 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.80%