HAMPIÐJAN HF

HAMP OMXICE
HAMP
HAMPIÐJAN HF OMXICE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính HAMP

Tóm tắt tài chính của HAMPIÐJAN HF với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HAMP là 57.768B ISK. EPS TTM của công ty là 4.64 ISK, tỷ suất cổ tức là 1.53% và P/E là 25.41.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu