BURE EQUITY AB

BURE OMXSTO
BURE
BURE EQUITY AB OMXSTO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BURE nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BURE EQUITY AB với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BURE là 14.236B SEK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu