NET INSIGHT AB SER. B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NETI_B nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NET INSIGHT AB SER. B

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NET INSIGHT AB SER. B 127.20 M SEK, và năm trước đó — 91.20 M SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia