ELMERA GROUP ASA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ELMRA nguyên tắc cơ bản

ELMERA GROUP ASA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ELMRA được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.50 NOK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.05%