MOWI ASA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MOWI nguyên tắc cơ bản

MOWI ASA tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.90 NOK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.57%