TIETOEVRY OYJ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TIETO nguyên tắc cơ bản

TIETOEVRY OYJ tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 8.30 NOK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.22%