Softbank Group Corp

SFTBY OTC
SFTBY
Softbank Group Corp OTC
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SFTBY nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của Softbank Group Corp với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SFTBY là 65.846B USD. Ngày thu nhập tiếp theo của Softbank Group Corp là 7 Tháng 11, ước tính là 0.38 USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu