YIPPY INC

YIPIOTC
YIPI
YIPPY INCOTC
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

YIPI nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của YIPPY INC với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của YIPI là 14.895k USD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu