CHELSEA LOGISTICS AND INFRASTRUCTURE HOLDINGS CORP.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

C nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CHELSEA LOGISTICS AND INFRASTRUCTURE HOLDINGS CORP.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Philippines — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CHELSEA LOGISTICS AND INFRASTRUCTURE HOLDINGS CORP. 6.43 B PHP, và năm trước đó — 4.47 B PHP.

Theo nguồn
Theo quốc gia