HAUS TALK INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HTI nguyên tắc cơ bản

HAUS TALK INC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của HTI được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.01 PHP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.08%