THE KEEPERS HOLDINGS INC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KEEPR nguyên tắc cơ bản

THE KEEPERS HOLDINGS INC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của KEEPR được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.08 PHP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.50%