PH RESORTS GROUP HOLDINGS, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PHR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu PH RESORTS GROUP HOLDINGS, INC.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Philippines — năm ngoái quốc gia này đã mang lại PH RESORTS GROUP HOLDINGS, INC. 1.05 M PHP, và năm trước đó — 2.45 M PHP.

Theo nguồn
Theo quốc gia