PH RESORTS GROUP HOLDINGS, INC.PH RESORTS GROUP HOLDINGS, INC.PH RESORTS GROUP HOLDINGS, INC.

PH RESORTS GROUP HOLDINGS, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PHR nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính PH RESORTS GROUP HOLDINGS, INC., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của PHR trong quý trước là7.37 M PHP, và cao hơn 29.31% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là -1.12 B PHP.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: PHP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY