CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TECH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP. 2.21 B PHP, và năm trước đó — 1.42 B PHP.

Theo nguồn
Theo quốc gia