AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

AH SET
AH
AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AH

Tóm tắt tài chính của AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AH là 8.055B THB. EPS TTM của công ty là 2.89 THB, tỷ suất cổ tức là 4.14% và P/E là 7.87.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu