ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING

AS.R SET
AS.R
ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính AS.R

Tóm tắt tài chính của ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AS.R là 6.476B THB. EPS TTM của công ty là 1.13 THB, tỷ suất cổ tức là 4.43% và P/E là 14.94.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu