CENTRAL RETAIL CORCENTRAL RETAIL CORCENTRAL RETAIL COR

CENTRAL RETAIL COR

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CRC nguyên tắc cơ bản

CENTRAL RETAIL COR tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CRC được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.55 THB, hãy mua trước 3 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.32%