NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
NOK SET

NOK
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của NOK là 3.878B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền