PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED

PAF SET
PAF
PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính PAF

Tóm tắt tài chính của PAN ASIA FOOTWEAR PUBLIC COMPANY LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PAF là 1.041B THB. EPS TTM của công ty là 0.18 THB, tỷ suất cổ tức là 0.77% và P/E là 10.90.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu