SINGAPORE DOLLAR / HONG KONG DOLLAR
SGDHKD IDC

SGDHKD
SINGAPORE DOLLAR / HONG KONG DOLLAR IDC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

SGDHKD Biểu đồ Ngoại hối