ASIAPHOS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5WV nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ASIAPHOS

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ấn Độ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ASIAPHOS 1.43 M SGD, và năm trước đó — 868.00 k SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia