FJ BENJAMIN

F10 SGX
F10
FJ BENJAMIN SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

F10 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của FJ BENJAMIN với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của F10 là 28.817M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền