HAW PAR
H02 SGX

H02
HAW PAR SGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của HAW PAR với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của H02 là 2.636B. EPS TTM của công ty là 0.37, lợi tức cổ tức là 2.52%, và P/E là 32.22.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền