STRACO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

S85 nguyên tắc cơ bản

STRACO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của S85 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.01 SGD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.94%