JUNGFRAUBAHN HLD NJUNGFRAUBAHN HLD NJUNGFRAUBAHN HLD N

JUNGFRAUBAHN HLD N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JFN nguyên tắc cơ bản

JUNGFRAUBAHN HLD N tổng quan về cổ tức

Cổ tức của JFN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 6.50 CHF. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.88%