ZEHNDER N

ZEHN SIX
ZEHN
ZEHNDER N SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính ZEHN

Tóm tắt tài chính của ZEHNDER N với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ZEHN là 1.056B CHF.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền