CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600030 nguyên tắc cơ bản

CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 600030 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.49 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.30%